ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่เทศบาลตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว