ReadyPlanet.com
dot
dot
เทศบาลตำบลป่าไร่
dot
bulletรู้จักตำบลป่าไร่
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletฝ่ายบริหาร
bulletฝ่ายนิติบัญญัติ
bulletฝ่ายปกครองท้องที่
bulletวิสัยทัศน์และการพัฒนา
dot
โครงสร้างองค์กร
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขฯ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletกิจกรรมการเรียนการสอน
dot
เอกสารเผยแพร่
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletงบประมาณรายจ่าย
bulletการโอนงบประมาณรายจ่าย
dot
งานกิจการสภาเทศบาล
dot
bulletรายงานการประชุมสภา
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
วิสัยทัศน์และการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไร่
         จากสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ  และสภาพของปัญหาของเทศบาลตำบลป่าไร่  ตลอดจนผลวิเคราะห์ศักยภาพ และการประเมินผลสภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา  ในอนาคตของท้องถิ่น  เทศบาลตำบลป่าไร่จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้

"เพิ่มคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง   หลีกเลี่ยงยาเสพติด   ชีวิตคุณธรรม

เลิศล้ำวิชาการ  บริการทุกด้านด้วยใจ"


พันธกิจหลักการพัฒนา
    1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธาณูปโภค  สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
    2. พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น
    3. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    4. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็.ของระบบเศรษฐกิจชุมชน
    5. พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไร่
    1. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
    2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
    3. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร  ผลิตสินค้าการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
    4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชิงเกษตรโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
    5. บริหารและควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย Copyright © 2012 All Rights Reserved.