ReadyPlanet.com
dot
dot
เทศบาลตำบลป่าไร่
dot
bulletรู้จักตำบลป่าไร่
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletฝ่ายบริหาร
bulletฝ่ายนิติบัญญัติ
bulletฝ่ายปกครองท้องที่
bulletวิสัยทัศน์และการพัฒนา
dot
โครงสร้างองค์กร
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขฯ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletกิจกรรมการเรียนการสอน
dot
เอกสารเผยแพร่
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletงบประมาณรายจ่าย
bulletการโอนงบประมาณรายจ่าย
dot
งานกิจการสภาเทศบาล
dot
bulletรายงานการประชุมสภา
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article

 

เรื่อง ประสัมพันธ์เผยแพร่ผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างงานสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไร่

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไร่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ แจ้งเปลียนแปลงวันที่ขอซื้อแบบแปลนและวันที่กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลป่าไร่
ประกาศ แจ้งยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านดงงู (รอบหมู่บ้าน) จำนวน 2 จุด
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านดงงู (รอบหมู่บ้าน) จำนวน 2 จุด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโคก หมู่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
ประกวดราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลุกรัง แยกทางหลวง 33-บ้านภูน้ำเกลี้ยง ม.5 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ดีงาม หมู่ที่ 9 ซอยหน้ากรมที่ดิน article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ดีงาม หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายลา อุดมพันธ์ article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านหนองหญ้าเมย หมู่ที่ 3 article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองหญ้าเมย หมู่ที่ 3 article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองหมากบี้ หมู่ที่ 6 article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อพร้อมรางวี หมู่ที่ 1 บ้านโคก article
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงงู หมู่ที่ 7 จำนวน 4 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคก หมู่ที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ดีงาม หมู่ที่ 9
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าไร่ใหม่ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5 จำนวน 4 เส้น
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 จำนวน 2 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2 article
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา article
สอบราคาจ้างเหมาโคงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เขต 2 (หมู่ 2,5,8,9)
สอบราคาจ้างเหมาโคงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เขต 1 (หมู่ 1,3,6,7) article
สอบราคาจ้างเหมาโคงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2557 article
ประกวดราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงงู หมู่ที่ 7 article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านโคก ซอยจันดาพาเจริญ จากถนน คสล.เดิม รอยต่อตำบลบ้านใหม่หนองไทร article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อพร้อมรางวี หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมากบี้ (เชื่อมต่อจากท่อเดิม) article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านภูน้ำเกลี้ยง (ต่อจากสายหน้าวัดเดิม) article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการย้ายประปา หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง (ครั้งที่ 3) article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านโคก-บ้านหนองหญ้าเมย article
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงงู หมู่ที่ 7 article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา จำนวน 1 หลัง article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงงู หมู่ที่ 7 จำนวน 2 เส้น article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ๋อมแซมถนน คสล.พร้อมปูยาง Ac (Asphalt Concreate) บ้านหนองหมากบี้ หมู่ที่ 6 article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมปูยาง AC (Asphalt Concrete) ซอยโรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 1 article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คลส. (Overlay) จากสี่แยกบ้านโคกต่อเทศบาลเมืองอรัญประเทศ article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง (ไฟชะโงก) จากหน้าโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 - วัดป่าไร่ article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเทลาน คลส.หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านดงงู หมู่ที่ 7 article
ประกวดราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านโคก หมู่ที่ 1 - บ้านหนองหญ้าเมย หมู่ที่ 3
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 พร้อมวางท่อเมน (ครั้งที่ 4) article
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร Cape Seal สายบ้านโคก-ถนนหมายเลข 3397 article
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 article
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียน การสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาผิวดิน หมูที่ 3 บ้านหนองหญ้าเมย พร้อมวางท่อเมน (ครั้งที่ 3)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อตามโครงการประกาศประกวดราคาประมูลซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมากบี้ (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาผิวดิน หมูที่ 3 บ้านหนองหญ้าเมย พร้อมวางท่อเมน (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการย้ายประปา หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์ให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อตามโครงการจัดซื้อครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการย้ายประปา หมู่ 4 article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาผิวดิน หมู่ 3 บ้านหนองหญ้าเมย พร้อมวางท่อเมน article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมากบี้ article
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้องหมู่ที่ 4 article
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Action) article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางเส้น 3397 หมู่ที่ 3 article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 3) article
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 article
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 9 article
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 article
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 article
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงงู หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 2) article
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงงู หมู่ที่ 7
ประสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 article
Headline
Headline
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาผิวดิน หมูที่ 3 บ้านหนองหญ้าเมย พร้อมวางท่อเมน (ครั้งที่ 3) article
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไร่ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่
ที่อยู่ :  เลขที่ 369 หมู่ 8 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120
เบอร์โทร :  0-3723-3899      มือถือ :  086-425-1229
อีเมล : parai_aran@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.parai.go.th