ReadyPlanet.com
dot
dot
เทศบาลตำบลป่าไร่
dot
bulletรู้จักตำบลป่าไร่
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletฝ่ายบริหาร
bulletฝ่ายนิติบัญญัติ
bulletฝ่ายปกครองท้องที่
bulletวิสัยทัศน์และการพัฒนา
dot
โครงสร้างองค์กร
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขฯ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletกิจกรรมการเรียนการสอน
dot
เอกสารเผยแพร่
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletงบประมาณรายจ่าย
bulletการโอนงบประมาณรายจ่าย
dot
งานกิจการสภาเทศบาล
dot
bulletรายงานการประชุมสภา
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่

ชื่อศูนย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไร่    สังกัด เทศบาลตำบลป่าไร่   อำเภออรัญประเทศ    จังหวัดสระแก้ว

สีประจำศูนย์   สีขาว - ส้ม
           สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์
           สีส้ม     หมายถึง  ความอ่อนโยน สดใสร่าเริง
           สีขาว-ส้ม    หมายถึง   ความบริสุทธิ์ สดใส และความร่าเริงของเด็ก

ปรัชญา
            เล่นให้มีความสุข     สนุกให้มีความรู้      สู่อนาคตที่สดใส

คำขวัญ
            คิดดี   ทำดี    เป็นคนดีของสังคม

วิสัยทัศน์
             ส่งเสริมความพร้อม       นอบน้อมถ่อมตน
             จิตใจอ่อนโยน               สู่วัฒนธรรมอันดีงาม

วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัย

             “เด็กปฐมวัยในท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ”

ภารกิจการจัดการศึกษาปฐมวัย

        1. จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
        2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
        3. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
        4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
        5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
        6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        7. จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
        8. พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย
        9. พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม ปลอดภัย และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
      10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชน และผู้ปกครองมีส่วนร่วม
      11. ส่งเสริม สิทธิโอกาสทางการศึกษาในครอบคลุมผู้เรียน ทุกประเภท

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

          การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเอง และสังคม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

           หลักสูตรการศึกษาปมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เป็นการจัดการศึกษา โดยดำเนินการในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล


จุดหมาย
           หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มุ่งหมายให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
            1. ร่างกายเจริญเติบโต โตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
            2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
            3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
            4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
            5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
            6. ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย
            7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นมา
            8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
            9. ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
          10. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
          11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
          12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

            1. เด็กทุกคนมีความพร้อม กล้าแสดงออก และพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย
            2. เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
            3. เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี
            4. เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ประหยัด และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
            5. เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัย
            6. เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
            7. เด็กทุกคนมีมารยาท และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
            8. เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

             เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้
             1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
             2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
             3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
             4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ  และมีความสุข
             5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กCopyright © 2012 All Rights Reserved.