ReadyPlanet.com
dot
dot
เทศบาลตำบลป่าไร่
dot
bulletรู้จักตำบลป่าไร่
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletฝ่ายบริหาร
bulletฝ่ายนิติบัญญัติ
bulletฝ่ายปกครองท้องที่
bulletวิสัยทัศน์และการพัฒนา
dot
โครงสร้างองค์กร
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขฯ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletกิจกรรมการเรียนการสอน
dot
เอกสารเผยแพร่
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletงบประมาณรายจ่าย
bulletการโอนงบประมาณรายจ่าย
dot
งานกิจการสภาเทศบาล
dot
bulletรายงานการประชุมสภา
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กิจกรรมของเทศบาล

ต้อนรับคณะกองกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ประชุมคณะทำงานพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว : วันที่ 20 มกราคม 2558
คืนความสุขให้ชาวตำบลป่าไร่ article
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
การมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ต้อนรับคณะการเข้ามาดูพื้นที่จากกระทรวงการต่างประเทศ
การจัดงานบุญแห่ปราสาทผึ้งตามประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2557
โครงการ "ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2557"
กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาล
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2557
สร้างอนาคตไทย 2020 article
กิจกรรมเทศบาลตำบลป่าไร่เคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2556
การจัดงานวักตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 article
การจัดก่ารแข่งขันกีฬา "เทศบาลคัพต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 article
การประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล article
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีแห่งชุมชนยั่งยืน article
เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม 5 ธันวาคม 2555 article
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
โครงการทำบุญเยี่ยมวัดเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555
โครงการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” article
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 article
พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการดวงตาสดใส ผู้สูงวัยอารมณ์ดี article
เทศบาลตำบลป่าไร่เคลื่อนที่พบประชาชน ปี 2556 article
มอบอุปกรณ์สร้างบ้านแก่ผู้ประสบอัคคีภัย article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ลุโบ๊ะบือซาCopyright © 2012 All Rights Reserved.

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่
ที่อยู่ :  เลขที่ 369 หมู่ 8 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120
เบอร์โทร :  0-3723-3899      มือถือ :  086-425-1229
อีเมล : parai_aran@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.parai.go.th