ReadyPlanet.com
dot
dot
เทศบาลตำบลป่าไร่
dot
bulletรู้จักตำบลป่าไร่
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletฝ่ายบริหาร
bulletฝ่ายนิติบัญญัติ
bulletฝ่ายปกครองท้องที่
bulletวิสัยทัศน์และการพัฒนา
dot
โครงสร้างองค์กร
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขฯ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletกิจกรรมการเรียนการสอน
dot
เอกสารเผยแพร่
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletงบประมาณรายจ่าย
bulletการโอนงบประมาณรายจ่าย
dot
งานกิจการสภาเทศบาล
dot
bulletรายงานการประชุมสภา
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
ประมวลจริยธรรม article

 เทศบาลตำบลป่าไร่

ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ  และข้าราชการ

ประจำปี พ.ศ. 2555  

เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ  และข้าราชการในสังกัด 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร Ethice Administrator.pdf

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาฯEthice Council.pdf

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการEthice official.pdf
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรของเทศบาลตำบลป่าไร่
การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2558
การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2557
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าไร่ article
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.